اولين جلسه شوراي دبيران ساعت 9:30  روز يكشنبه 28/08/87 دردفتر آموزشگاه با حضور كليه همكاران برگزار گرديد كه پس از صحبت هاي مدير ومعاون و مشاور آموزشگاه راجع به انتظارات و توقعات خود از همكاران در آموزشگاه سرپرست آموزشي نكات ذيل را مطرح نمود :

_ همكاران دفاتر كلاسها را به طور مرتب و منظم نوشته و بعد از تمام شدن كلاس به دفتر بياورند.

_ دروس طبق برنامه كار شوند وساعت هاي آزاد دروس جبراني يا امور پرورشي با دانش آموزان كار شود.

_ كتابهايي كه همكاران براي تدريس به كلاس مي برند بعد از تدريس دوباره به دفتر باز گردانند.

_ نيمي از كتابهاي دانش آموزان تكثير شده كه مطالب آن با توجه به بودجه بندي آن تا اواخر ماه آذر بايد

   تدريس شوند.

_معلماني كه دروس هماهنگ را در پايه ي دوم تريس مي كنند پاسخ سوالتشان باهم هماهنگ باشد.

_همكاران در اواخر هرماه از كليه ي دروس ارزشيابي بگيرند و در فرم مستمر ماهانه ثبت كرده وبه دفتر 

  تحويل دهند.

_ معلمان هنر ليست وسايلي كه لازم دارند را به دفتر بدهند تا تهيه نماييم.

_سرپرست آموزشي در اواخر خر ماه از يك يا دو درس ارزشيابي مي گيرد كه نام درس وتاريخ آن از قبل

  به كلاسها اعلام مي گردد ونمرات و نمودار آن به اداره استثنايي فرستاده خواهد شد.

_ ارزشيابي پاياني نوبت اول از حدود 50 درصد محتواي كتاب ونوبت دوم از تمام محتوا گرفته مي شود.

_ ارزشيابي پاياني استاندارد مهارت بعد از نمام شدن آموزش آن در دو بخش نظري و عملي از كل محتوا

   گرفته مي شود.

_ ابتدا تمام همكاران در چارچوب جزوه هاي ارسالي دروس را كار كنند و در صورت اتمام آن مي توانند با

   توجه به توانايي دانش آموزان اضافه با آنان كار شود.

_ تمامي كتابها بودجه بندي شوند و با توجه به آن تدريس انجام بگيرد.

_ ارزشيابي پاياني دروس انتخابي كه فعاليت محور هستند به صورت مستمر از مجموعه ي فعاليتهاي

   دانش آموزان در هر نوبت انجام مي شود.

_سهم نمره ارزشيابي درسهاي مهارتي در بخش نظري و عملي 8 و 12 مي باشد.

_كارهاي عملي دانش آموزان ( صنايع دستي – هنر – راسته دوزي ) براي تشكيل نمايشگاه نگهداري

  شود.

_ بازديد هاي مورد نياز و وسايل و موادي كه براي درس آشپزي مورد نياز مي باشد از يك هفته قبل اطلاع

   داده شود.

_ در هر نوبت هر كلاس حداقل 2 بار آموزش خانواده داشته باشد.

_ درس تربيت بدني پيشرفته در پايه اول آمادگي جسماني و در پايه ي دوم تنيس روي ميز و واليبال كار

   شود.

 

 

 

 

مدير آموزشگاه: طيبه كوكب                                    سرپرست آ موزشي : اعظم ارسخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • دومين جلسه ي شوراي دبيران ساعت 30 : 9 روز پنج شنبه 30/ 8/ 87 در دفتر آموزشگاه با حضور جمعي از همكاران برگزار گرديد كه سرپرست آموزشي نكات ذيل را مطرح نمود :
 • حفظ سوره هاي جزئ سي ام قران با دانش آموزان مستعد جهت شركت در مسابقات قران.
 • معرفي دانش آموزان مستعد براي تشكيل گروه سرود ونمايش جهت شركت در جشنواره
 • حركات ورزشي در صف صبحگاه انجام شود.
 • در صورت نياز به بردن دانش آموزان به كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان چند روز قبل به دفتر جهت هماهنگي اطلاع داده شود.
 • بازديد آموزشي گروهي از آموزشگاههاي ديگرتوسط همكاران (حداقل دو مرتبه در سال )
 • بازديد هاي مربوط به دروس دانش آموزان حتما" بايد انجام بگيرد و دانش آموزان جسمي حركتي هم بايد شركت كنند.
 • تدوين طرح درس توسط همكاران اجباري مي باشد.
 • ورود و خروج همكاران و دانش آموزان در زنگ كلاس بيشتر رعايت شود و وسايل وكتبي كه همكاران در زنگ كلاس نياز دارند از اول ساعت تا حد امكان با خود به كلاس ببرند.
 • در هنگام بازديدها و خريد از فروشگاهها يا نمايشگاهها دبيران همراه آنها را كنترل نمايند.
 • غذايي كه در زنگ آشپزي توسط دانش آموزان تهيه مي شود به دانش آموزان به عنوان ناهار داده شود يا از كلاسها ي ديگر به عنوان مهمان پذيرايي گردد.
 • همكاران جهت شركت در جشنواره تدريس مي توانند در دروس مقطع ابتدايي يا مهارتهاي حرفه- اي شركت نمايند.
 • كارت وضعيت تحصيلي ماهانه براي دانش آموزان تهيه شده است همكاران در هر ماه نمرات مستمر ماهانه (كلاسي- ارزشيابي پاياني ماه ) را در آن ثبت نمايند.
 • گفتار درمان آموزشگاه در باره ي نحوه ي برخورد با دانش آموزان داراي مشكل گفتاري تذكرات لازم را به همكاران دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصميمات اتخاذ شده جهت رفع مسائل :

 

براي تشويق دانش آموزاني كه كمتر غيبت دارند و يا  اصلا" غيبت ندارند و يا مرتب در نماز شركت مي نمايند فيلم گذاشته شود يا آنها را به پارك و جاهاي ديدني ببرند.

 

پيشنهادات :

 

·        دا نش آموزاني كه غيبت ندارند و در رفت وآمد انضباط دارند تشويق شوند.

·        فيلم داستان پيامبران تهيه گردد.

·        در زنگ هاي تفريح موسيقي هاي ملايم براي دانش آموزان پخش گردد.

 

 

 

مدير آموزشگاه:طيبه كوكب                                  سرپرست آموزشي:اعظم ارسخان

 

 

 

 

سومين جلسه ي شوراي دبيران ساعت 10:45روز يكشنبه 24/9/87 در دفتر آموزشگاه با حضور جمعي از همكاران برگزار گرديد كه سرپرست آموزشي نكات ذيل را مطرح نمود:

 

 • اعلام برنامه هاي امتحاني
 • تحويل نمرات مستمر و سوالات امتحاني تا روز يكشنبه مورخ 1/10/87
 • گرفتن امتحانات عملي و شفاهي يك هفته قبل از امتحانات
 • در پايه اول دروس صنايع دستي ومهارت زندگي و تربيت بدني وپرورشي و هنر فعاليت محور هستند و ارزشيابي پاياني ندارند و بر مبناي ارزشيابي مستمر از فعاليت هاي دانش آموز در هر نوبت توسط معلم تعيين مي شود و در پايه دوم صنايع دستي و مهارت زندگي و تربيت بدني پيشرفته وهنر به همين صورت هستند.
 • ارزشيابي استاندارد مهارت(راسته دوزي)در پايان آموزش ودر دو بخش نظري وعملي انجام مي- شود
 • طرح سوالات بر عهده ي معلمان است و سعي شود كه سوالات تايپ گردد .
 • طرح سوالات از آسان به مشكل باشدو هدفدار باشد و بارم سوالات بايد بر اساس بارم جدول ارزشيابي باشد.
 • نمرات ارزشيابي مستمر و پاياني هر نوبت امتحاني بايد توسط معلم مربوط بدون خدشه و قلم – خوردگي در برگ ريز نمرات ثبت كند و پس از امضاء و درج تاريخ بلافاصله به دفتر تحويل دهد .
 • اگر دانش آموزي احتياج به منشي دارد (معلول جسمي حركتي در ناحيه دست )معرفي گردد.
 • ساعت شروع امتحانات هشت وساعت پايان آن ده مي باشد.
 • طراحي سوالات دروس پايه اول به عهده معلمان مربوطه است و طراحي سوال ادبيات دوم خانم بستامي و رياضي واجتماعي دوم خانم نصيري وديني وعلوم دوم خانم پ‍‍‍زمان و تكميل مهارت دوم يكي از معلمان انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

     مدير آموزشگاه:طيبه كوكب                                       سرپرست آموزشي:اعظم ارسخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط طاهره پوردهقان در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 10:18 |